КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ

 реалізації «Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру»

 

Обґрунтування необхідності законодавчої ініціативи

 
Існуюча в державі форма забезпечення пожежної безпеки у сфері господарської діяльності не відповідає вимогам сьогодення 
та обмежує права суб'єктів господарювання, механізм контролю протипожежних норм не стільки сприяє дотриманню належних умов
пожежної безпеки на підприємствах, установах і організаціях скільки складає основу корупційних проявів серед співробітників органів
державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки.
На відміну від більшості світових країн та країн-членів ЄС в Україні не запроваджені стандарти аудиту безпеки та управління 
ризиками, у тому числі в системі попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру пов’язаних з пожежами, кінцевою
метою яких є оцінка ризиків впливу пожежної небезпеки об’єктів господарювання на життя і здоров’я людини, ймовірності виникнення
пожежі та введення перед страхової оцінки ризиків пожежної небезпеки у системі страхової діяльності.

Статистичні данні щодо кількості пожеж та аналіз їх наслідків не дають підстав ставитися до проблеми протипожежного захисту, як до другорядної, адже вона є складовою частиною національної безпеки України, а її забезпечення – однією із важливіших функцій держави щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і довкілля.

Змінити ситуацію, що склалась у здійсненні державного пожежного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки в Україні, можливо тільки через дерегулювання наглядових функцій центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту шляхом доповнення діючого законодавства Законом України «Про аудит пожежної небезпеки».

Відповідно до «Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру», схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 37-р 22 січня 2014 року з метою розвитку наглядової діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки, як сукупності державних заходів впливу і принципів незалежного аудиту пожежної небезпеки направлених на запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру і підвищення рівня захисту населення від пожеж має бути запроваджено систему обов’язкового страхування ризиків.

Однією з основних особливостей підготовленої законодавчої ініціативи є дерегуляція державного впливу на суб'єкти господарської діяльності та надання їм можливості проведення незалежної оцінки пожежної небезпеки об’єктів господарювання, визначення рівня ризиків виникнення пожеж та управління ними.

Пропонується запровадити заходи, які зменшать державне фінансове навантаження на забезпечення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, мінімізують підґрунтя корупційних проявів з боку посадових осіб органів державної влади, обмежать втручання у господарську діяльність і тиск на об’єкти середнього та незначного ступеню ризику господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Реалізація ініціативи сприятиме імплементації положень Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами» та запровадженню основ загальноприйнятого механізму мінімізації ризиків пожеж та їх наслідків, підвищенню безпеки людей через оцінку і страхування пожежних ризиків.

Запровадження принципів ризик-орієтовного підходу реалізує принцип дерегуляції у сфері ліцензування щодо господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення шляхом зменшення їх кількості та усунення правової невідповідності у визначеннях ліцензійної та аудиторської діяльності.

 

Загальна характеристика законодавчої ініціативи

 

Положення проекту забезпечують нормативне підґрунтя механізму зниження ризику пожежної небезпеки через сферу страхової діяльності. Отримання суб’єктами страхування об’єктивної інформації про рівень пожежної небезпеки об’єкта страхування, дозволить запровадити градацію страхових внесків в залежності від значень оцінки ризику пожежної небезпеки об'єктів господарювання, встановлюючи зацікавленість суб'єкта господарської діяльності в досягненні прийнятного рівня пожежної небезпеки.

Суб'єкти господарювання приватної форми власності із середнім та незначним ступенем ризику від провадження господарської діяльності мають набути право управління ризиком пожежної небезпеки на об’єктах господарювання на основі оцінки ризику пожежної небезпеки.

Аудит пожежної небезпеки об’єктів господарювання не підміняє заходи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, який здійснюються центральним органом виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, на об’єктах високого ступеню ризику від провадження господарської діяльності, об'єктах стратегічного значення для економіки і безпеки держави, об’єктах з масовим перебуванням людей, об’єктах державної та комунальної власності, але надасть альтернативну можливість підвищити рівень протипожежного захисту об’єктів господарської діяльності шляхом управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру пов’язаних з пожежами.

Державні органи та органи місцевого самоврядування в межах наданих повноважень матимуть право замовляти послуги аудиту пожежної небезпеки для здійснення заходів щодо професійного управління ризиками пожежної небезпеки на підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної власності.

Запровадження аудиторської діяльності з оцінки пожежної небезпеки врегулює питання відповідності розрахунків впливу небезпечних чинників пожежі на об’єктах будівництва.

Нормативно-правове забезпечення ініціативи передбачає внесення змін до Кодексу цивільного захисту України, Закони України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про страхування», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

Реалізація ініціативи сприятиме розвитку підприємницької діяльності, зменшить надмірне державне регулювання у сфері господарської діяльності та ризики корупційних проявів в органах виконавчої влади, дозволить удосконалити правову систему здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної небезпеки та продовжить реформування державного управління економікою України.